ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ В УКРАЇНІ

Надія Леонідівна Ющенко

Анотація


Обґрунтовано необхідність поширення в Україну досвіду країн Європейського Союзу, де діють організаційно-правові механізми, що забезпечують мінімізацію утворення відходів та залучення їх до повторного використання як сировини. А також доцільність застосування економіко-математичного інструментарію в процесі прийняття управлінських рішень, спрямованих на створення й розвиток потужностей із переробки сміття, зокрема, для виробництва енергії в Україні.

Ключові слова


інвестування; відходи; децентралізація; енергоефективність; місцеві бюджети; моделювання; утилізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Цілі сталого розвитку 2016–2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/serednostrokovij-plan-prioritetnih-dij-uryadu-do-2020-roku-taplan-prioritetnih-dij-uryadu-na-2017-rik.

Губанова О. Р. Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання вторинного ресурсокористування. Вісник Одеського державного екологічного університету. 2012. Вип. 13. С. 29–37.

Міщенко В. С., Виговська Г. П. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення: монографія. Київ: Наукова думка, 2009. 294 с.

Гаркушенко О. М. Регулювання утворення твердих побутових відходів та поводження з ними: необхідність або чинник політичного тиску. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2014. Вип. 2 (43). С. 215–218.

Маковецька Ю. Фінансово-економічні важелі забезпечення розвитку вторинного ресурсокористування. Економіст. 2010. № 12. С. 76–78.

Міщенко В., Омельяненко Т. Становлення фінансової бази управління відходами в Україні. Економіст. 2012. № 7. С. 48–51.

Голян В. Інвестиції в переробку відходів: як подолати пасивність влади та бізнесу. Дзеркало тижня. 2018. № 13 (359). С. 9.

Голян В. А., Рудинець М. В., Рошкевич В. Ф. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 6–12. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6060&i=0.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Верховної Ради України № 1099-VIII від 14.04.2016 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#n7.

Держенергоефективності та провідна арабська компанія розглянули шляхи інвестування в українські проекти «зеленої» енергетики та переробки сміття // Урядовий портал. URL:

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhenergoefektivnosti-ta-providna-arabska-kompaniyarozglyanuli-shlyahi-investuvannya-v-ukrayinski-proekti-zelenoyi-energetiki-ta-pererobki-smittya.

Цілі розвитку тисячоліття Україна: 2000-2015. Національна доповідь. Київ, 2015. 125 с. URL: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf.

Біржовий лідер. URL: profi-forex.org.

Панченко О., Сєров І. На одного українця припадає 300 тонн відходів: як забруднюють країну. Сегодня. URL: http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/na-odnogo-ukrainca-prihoditsya300-tonn-othodov-kak-zagryaznyayut-stranu-721245.html.

Україна комунальна. URL: jkg-portal.com.ua.

Ющенко Н. Л. Перспективи забезпечення енергопостачання внаслідок переробки сміття в Україні. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international

scientific papers: in 2 parts. Parts 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies. Chernihiv: CNUT, 2017. Р. 107–110.

Як оптимізувати утилізацію відходів? Урядовий кур’єр. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-optimizuvati-utilizaciyu-vidhodiv.

Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.ua.

Finance.UA. URL: http://news.finance.ua/ua/news/-/394107/ukrayinske-eldorado-chomuvazhlyvi-investytsiyi-v-pererobku-vidhodiv.

ICU побудує найбільший завод з переробки відходів в Україні. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/icu-pobuduje-najbilshij-zavod-z-pererobki-vidkhodiv-v-ukrajini-2484776.html.

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 10.06.2018 р. № 2189-VIII. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посіб. Київ: Кондор, 2003. 158 с.

Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Чернігів: Черніг. нац. технолог. ун-т, 2016. 278 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015