ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина

Анотація


Розглянуто питання визначення сутності інформаційної економіки. Для цього проведено контент-аналіз існуючих у науковій літературі концепцій трактування зазначеної категорії. З урахуванням отриманих даних запропоновано авторське тлумачення інформаційної економіки, сутність якого полягає у розгляді її як виду економічної системи, у межах якої інформація відіграє ключову роль у розвитку основних сфер та галузей національного виробництва, є невід’ємним елементом реалізації процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання. Також у статті візуалізовано процес дифузії економічних відносин та інформаційних технологій, які розвиваються в їх межах.

Ключові слова


інформація; інформаційна економіка; інформаційне суспільство; економічні відносини; економічні суб’єкти; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Антоненко В. Г. Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці / В. Г. Антоненко // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26). – С. 6–8.

Гринкевич С. С. Теоретико-прикладні аспекти становлення інформаційної економіки в Україні / С. С. Гринкевич, О. І. Іляш // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1 (34). – С. 56–62.

Гриценко О. Проблеми інформаційної інтеграції та становлення інформаційного суспільства / О. Гриценко // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. – 2004. – Вип. 25. – С. 123–129.

Кристиневич С. А. Концепция информационной экономики: сущность и критерии развития на современном этапе / С. А. Кристиневич // Экономика и управление. – 2008. – № 3. – С. 72–77.

Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / І. П. Малик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – Вип. 1 (14). – С. 25–34.

Мельничук О. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України / О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2014. – № 8 (161). – С. 93–97.

Ніколаєв Є. Б. Про предмет теорії інформаційної економіки / Є. Б. Ніколаєв // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 1: Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації. – С. 59–61.

Роль інформації у формуванні ринкової економіки : колективна монографія / Ю. Бажал, В. Бакуменко, І. Бондарчук, Н. Грицяк та ін. – К. : К.І.С., 2004. – 348 с.

Толстяков Р. Р. Основные факторы формирования информационной экономики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Р. Р. Толстяков. – Тамбов, 2003. – 20 с.

Шкарлет С. М. Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування : монографія / С. М. Шкарлет. – Чернігів, 2014. – 288 с.
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет, 2015