Історія журналу

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 21189-10989ПР

Журнал друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 1 від 26.01.2015) . Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» є новою назвою «Вісника Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”», який включено до переліку наукових фахових видань ВАК України, затвердженого постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 (Бюлетень ВАК України № 4, 2010). З 2013 року входить до міжнародної наукометричної бази даних eLIBRARY.RU (ліцензійний договір № 246-04/2013 від 29 квітня 2013 року).

Головний редактор: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор; Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор; Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Відповідальний секретар:

Дубина Максим Вікторович

Члени редколегії:

Абакуменко О.В. доктор економічних наук, професор;

Вдовенко С.М., доктор наук з державного управління, професор;

Гонта О.І., доктор економічних наук, професор;

Дерій Ж.В., доктор економічних наук, професор;

Грішова І.Ю., доктор економічних наук, професор;

Кичко І.І., доктор економічних наук, професор;

Левківський В.М., доктор економічних наук, професор;

Оліфіренко Л.Д., доктор наук з державного управління, професор;

Пепа Т.В., доктор економічних наук, професор;

Савченко В.Ф., доктор економічних наук, професор;

Удовиченко В.П., доктор економічних наук, професор;

Чернюк Л.Г., доктор економічних наук, професор;

Величко А. Й., доктор наук, професор, Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія);

Петрова Т. Д., доктор наук, професор, Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія);

Стрілець М.І., кандидат наук з державного управління, доцент.